Małopolskie Bony Rozwojowe plus

Rodzaj wsparcia: 
Opis: 

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego. Można dofinasowań koszty szkolenia, doradztwa, egzaminu, znajdującą się w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Jeżeli koszt usługi rozwojowej za 1 godzinę usługi przekracza kwotę 60 zł, Przedsiębiorca pozostałą część kosztu usługi rozwojowej pokrywa ze środków własnych, wpłacając różnicę bezpośrednio do Usługodawcy.
Poziom dofinansowania zależy od spełnienia kryteriów. Preferencyjny poziom 80 % dofinansowania otrzymają:
• przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
• przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu, wskazanych w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;
• przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich, których wykaz stanowi załącznik numer 4 do niniejszego Regulaminu oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, których wykaz stanowi załącznik numer 5 do niniejszego Regulaminu;
• przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
• pracowników w wieku 50 lat lub więcej;
• pracowników o niskich kwalifikacjach;
• usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Kwalifikacje spełniające wymogi w/w art. ograniczają się do usług, które pozwalają na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i posiadających odpowiedni kod kwalifikacji. Za usługę rozwojową, która zakończyła się zdobyciem przedmiotowych kwalifikacji, można uznać wyłącznie te, które kończą się certyfikacją, uzyskaną na podstawie walidacji przeprowadzonej przez uprawione podmioty przeprowadzające walidację i certyfikację kwalifikacji rynkowych
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo zależy od jego wielkości.
Wnioski w sprawie bonów można zgłaszać tylko i wyłącznie przy użyciu systemu informatycznego. Zapraszamy na stronę Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Warunki wsparcia: 
siedziba spółdzielni musi się znajdować na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego wraz z metropolią krakowską, a więc na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego ziemskiego, bocheńskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickie
Region: 
Skierowane do: 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym spółdzielnie pracy - ze wsparcia mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy jak i ich pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne.
Instytucja wspierająca: 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dane kontaktowe: 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Infolinia: 12/617-66-04

Strona internetowa: