Pożyczka płynnościowa

Rodzaj wsparcia: 
Opis: 

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19). Część pożyczki (po spełnieniu określonych warunków) może być umorzona. Kwota pożyczki wynosi do wysokości 25% wartości rocznego obrotu z działalności gospodarczej i nie więcej niż 100 tys. zł.
W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej, m.in. wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne, spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury, zatowarowanie, zakup półproduktów, koszty administracyjne, koszty zakupu drobnego wyposażenia, itp.
Warunkiem jest utworzenie osobnego konta, z którego będą ponoszone wydatki.

Warunki wsparcia: 
przedsiębiorcy należący do sektora MŚP, działający powyżej 12 miesięcy, posiadający zamknięty minimum jeden rok obrotowy
Skierowane do: 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych oraz spółdzielni inwalidów i niewidomych
Instytucja wspierająca: 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Dane kontaktowe: 

Towarzystwo Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych
Magdalena Czuchryta
e-mail: magdalena.czuchryta@tise.pl
tel.: 501 373 031,
(22) 636 07 40 w.49

FRP w Suwałkach
E-mail: biuro1otwii@frp.pl
Telefon: +48 87 565 14 11
+48 87 565 13 86
+48 519 437 643

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl