małopolskie

×

Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in bootstrap_pager() (line 53 of /usr/home/wsadowicz/domains/mapawsparciaspoldzielni.pl/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/system/pager.func.php).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in bootstrap_pager() (line 95 of /usr/home/wsadowicz/domains/mapawsparciaspoldzielni.pl/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/system/pager.func.php).
Rodzaj wsparcia:
Pożyczki
Nazwa: Pożyczka płynnościowa
Skierowane do:
podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych oraz spółdzielni inwalidów i niewidomych
Warunki wsparcia:
przedsiębiorcy należący do sektora MŚP, działający powyżej 12 miesięcy, posiadający zamknięty minimum jeden rok obrotowy
Opis:

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19). Część pożyczki (po spełnieniu określonych warunków) może być umorzona. Kwota pożyczki wynosi do wysokości 25% wartości rocznego obrotu z działalności gospodarczej i nie więcej niż 100 tys. zł.
W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej, m.in. wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne, spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury, zatowarowanie, zakup półproduktów, koszty administracyjne, koszty zakupu drobnego wyposażenia, itp.
Warunkiem jest utworzenie osobnego konta, z którego będą ponoszone wydatki.

Instytucja wspierająca:
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Dane kontaktowe:

Towarzystwo Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych
Magdalena Czuchryta
e-mail: magdalena.czuchryta@tise.pl
tel.: 501 373 031,
(22) 636 07 40 w.49

FRP w Suwałkach
E-mail: biuro1otwii@frp.pl
Telefon: +48 87 565 14 11
+48 87 565 13 86
+48 519 437 643

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl

Rodzaj wsparcia:
Szkolenia
Nazwa: Małopolskie Bony Rozwojowe plus
Skierowane do:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym spółdzielnie pracy - ze wsparcia mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy jak i ich pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne.
Warunki wsparcia:
siedziba spółdzielni musi się znajdować na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego wraz z metropolią krakowską, a więc na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego ziemskiego, bocheńskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickie
Opis:

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego. Można dofinasowań koszty szkolenia, doradztwa, egzaminu, znajdującą się w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Jeżeli koszt usługi rozwojowej za 1 godzinę usługi przekracza kwotę 60 zł, Przedsiębiorca pozostałą część kosztu usługi rozwojowej pokrywa ze środków własnych, wpłacając różnicę bezpośrednio do Usługodawcy.
Poziom dofinansowania zależy od spełnienia kryteriów. Preferencyjny poziom 80 % dofinansowania otrzymają:
• przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
• przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu, wskazanych w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;
• przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich, których wykaz stanowi załącznik numer 4 do niniejszego Regulaminu oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, których wykaz stanowi załącznik numer 5 do niniejszego Regulaminu;
• przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
• pracowników w wieku 50 lat lub więcej;
• pracowników o niskich kwalifikacjach;
• usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Kwalifikacje spełniające wymogi w/w art. ograniczają się do usług, które pozwalają na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i posiadających odpowiedni kod kwalifikacji. Za usługę rozwojową, która zakończyła się zdobyciem przedmiotowych kwalifikacji, można uznać wyłącznie te, które kończą się certyfikacją, uzyskaną na podstawie walidacji przeprowadzonej przez uprawione podmioty przeprowadzające walidację i certyfikację kwalifikacji rynkowych
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo zależy od jego wielkości.
Wnioski w sprawie bonów można zgłaszać tylko i wyłącznie przy użyciu systemu informatycznego. Zapraszamy na stronę Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Instytucja wspierająca:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dane kontaktowe:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Infolinia: 12/617-66-04

Strona internetowa:
Rodzaj wsparcia:
Odnawialne Źródła Energii, Pożyczki
Nazwa: Pożyczki na Eko -inwestycje
Skierowane do:
przedsiębiorców, w tym spółdzielni pracy
Warunki wsparcia:
Pożyczka do 100 % kosztów netto przedsięwzięcia, preferencyjnie oprocentowana (standardowo na poziomie 3,5 %), brak opłat i prowizji. Każdy rodzaj inwestycji ma określone parametry szczegółowe, które należy spełnić.
Opis:

Gospodarka wodno-ściekowa: budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej, budowa stacji uzdatniania wody, prace związane z wierceniem studni głębinowych, modernizacja ujęcia wody, budowa i rozbudowa zbiorników wody pitnej, budowa i rozbudowa ochrony przeciwpowodziowej, pozostałe zadania z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, przynoszące wymierny efekt ekologiczny.
Ochrona powietrza: likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk, instalacje odpylające, odsiarczanie spalin, odazotowanie spalin, wymiana kotłowni bez zmiany paliwa, termomodernizacja, modernizacja oświetlenia w budynkach i oświetlenia ulicznego, likwidacja piecyków gazowych oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, inne zadania służące ochronie środowiska.
Odnawialne źródła energii: kotłownie na biomasę, pompy ciepła, rekuperatory, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, biogazownie, wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji energii, odwierty geotermalne, inne zadania służące ochronie środowiska.
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: budowa składowiska, rekultywacja składowisk, odgazowanie składowisk, odwadnianie i higienizacja osadów ściekowych, gospodarka osadami na terenie oczyszczalni, budowa linii do sortowania odpadów, zagospodarowanie odpadów, kompostowanie, likwidacja azbestu, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, inne zadania służące ochronie środowiska.
Ochrona przed hałasem: budowa ekranów akustycznych, inne zadania służące ochronie środowiska.
Ochrona przyrody: urządzanie terenów zielonych, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, rewitalizacja zabytkowych parków i ogrodów, edukacja ekologiczna, zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych służących ochronie środowiska, inne zadania służące ochronie środowiska.

Instytucja wspierająca:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Dane kontaktowe:

Joanna Senisson
e-mail: joanna.senisson@wfos.krakow.pl
tel.: 785-855-935
Joanna Dominiak-Paradowska
e-mail: joanna.paradowska@wfos.krakow.pl
tel.: 785-855-920

Rodzaj wsparcia:
Odnawialne Źródła Energii, Pożyczki
Nazwa: Pożyczki na Eko -inwestycje
Skierowane do:
przedsiębiorców, w tym spółdzielni pracy
Warunki wsparcia:
Pożyczka do 100 % kosztów netto przedsięwzięcia, preferencyjnie oprocentowana (standardowo na poziomie 3,5 %), brak opłat i prowizji. Każdy rodzaj inwestycji ma określone parametry szczegółowe, które należy spełnić.
Opis:

Gospodarka wodno-ściekowa: budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej, budowa stacji uzdatniania wody, prace związane z wierceniem studni głębinowych, modernizacja ujęcia wody, budowa i rozbudowa zbiorników wody pitnej, budowa i rozbudowa ochrony przeciwpowodziowej, pozostałe zadania z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, przynoszące wymierny efekt ekologiczny.
Ochrona powietrza: likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk, instalacje odpylające, odsiarczanie spalin, odazotowanie spalin, wymiana kotłowni bez zmiany paliwa, termomodernizacja, modernizacja oświetlenia w budynkach i oświetlenia ulicznego, likwidacja piecyków gazowych oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, inne zadania służące ochronie środowiska.
Odnawialne źródła energii: kotłownie na biomasę, pompy ciepła, rekuperatory, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, biogazownie, wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji energii, odwierty geotermalne, inne zadania służące ochronie środowiska.
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: budowa składowiska, rekultywacja składowisk, odgazowanie składowisk, odwadnianie i higienizacja osadów ściekowych, gospodarka osadami na terenie oczyszczalni, budowa linii do sortowania odpadów, zagospodarowanie odpadów, kompostowanie, likwidacja azbestu, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, inne zadania służące ochronie środowiska.
Ochrona przed hałasem: budowa ekranów akustycznych, inne zadania służące ochronie środowiska.
Ochrona przyrody: urządzanie terenów zielonych, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, rewitalizacja zabytkowych parków i ogrodów, edukacja ekologiczna, zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych służących ochronie środowiska, inne zadania służące ochronie środowiska.

Instytucja wspierająca:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Dane kontaktowe:

Joanna Senisson
e-mail: joanna.senisson@wfos.krakow.pl
tel.: 785-855-935
Joanna Dominiak-Paradowska
e-mail: joanna.paradowska@wfos.krakow.pl
tel.: 785-855-920

Rodzaj wsparcia:
Pożyczki
Nazwa: Pożyczka z Funduszu ES na start!
Skierowane do:
podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz innych podmiotów ES zgodnie z definicją zawartą KPRES
Warunki wsparcia:
podmioty zatrudniające maksymalnie 250 pracowników, działające krócej niż 12 miesięcy
Opis:

Maksymalna kwota jednej pożyczki 100 tysięcy złotych, przy czym jeden podmiot może pożyczyć maksymalnie 200 tysięcy złotych. Oprocentowanie na poziomie 0,11 % (może być obniżone do 0,06 % pod warunkiem stworzenia miejsca pracy). Okres spłaty: 5 lat, 6-miesięczna karencja. Zabezpieczenie: weksel in blanco. W określonych przypadkach Pośrednik Finansowy może nałożyć dodatkową formę zabezpieczenia.

Instytucja wspierająca:
TISE - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Dane kontaktowe:

Magdalena Czuchryta
e-mail: magdalena.czuchryta@tise.pl
tel. 501 373 031, (22) 636 07 40 w.49

Strona internetowa:

www.tise.pl Zakładka: Oferta dla NGO/PES

Rodzaj wsparcia:
Pożyczki
Nazwa: Pożyczka z Funduszu ES na rozwój
Skierowane do:
podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz innych podmiotów ES zgodnie z definicją zawartą KPRES
Warunki wsparcia:
podmioty zatrudniające maksymalnie 250 pracowników, działające powyżej 12 miesięcy.
Opis:

Maksymalna kwota jednej pożyczki może wynosić do 500 tysięcy złotych, przy czym jedna spółdzielnia może zaciągnąć maksymalnie 1 mln złotych. Oprocentowanie różni się w zależności od kwoty zaciągniętej pożyczki oraz spełnienia dodatkowych warunków i wynosi między 0,11 % a 7,5 %. Okres spłaty: 7 lat, 6-miesięczna karencja. Zabezpieczenie w formie weksla in blanco. W określonych przypadkach Pośrednik Finansowy może ustanowić dodatkowe formy zabezpieczenia.

Instytucja wspierająca:
TISE - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Dane kontaktowe:

Magdalena Czuchryta
e-mail: magdalena.czuchryta@tise.pl
tel. 501 373 031, (22) 636 07 40 w.49

Strona internetowa:

www.tise.pl Zakładka: Oferta dla NGO/PES

Error | Mapa wsparcia spółdzielni

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.