Pożyczki na Eko -inwestycje

Opis: 

Gospodarka wodno-ściekowa: budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej, budowa stacji uzdatniania wody, prace związane z wierceniem studni głębinowych, modernizacja ujęcia wody, budowa i rozbudowa zbiorników wody pitnej, budowa i rozbudowa ochrony przeciwpowodziowej, pozostałe zadania z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, przynoszące wymierny efekt ekologiczny.
Ochrona powietrza: likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk, instalacje odpylające, odsiarczanie spalin, odazotowanie spalin, wymiana kotłowni bez zmiany paliwa, termomodernizacja, modernizacja oświetlenia w budynkach i oświetlenia ulicznego, likwidacja piecyków gazowych oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, inne zadania służące ochronie środowiska.
Odnawialne źródła energii: kotłownie na biomasę, pompy ciepła, rekuperatory, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, biogazownie, wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji energii, odwierty geotermalne, inne zadania służące ochronie środowiska.
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: budowa składowiska, rekultywacja składowisk, odgazowanie składowisk, odwadnianie i higienizacja osadów ściekowych, gospodarka osadami na terenie oczyszczalni, budowa linii do sortowania odpadów, zagospodarowanie odpadów, kompostowanie, likwidacja azbestu, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, inne zadania służące ochronie środowiska.
Ochrona przed hałasem: budowa ekranów akustycznych, inne zadania służące ochronie środowiska.
Ochrona przyrody: urządzanie terenów zielonych, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, rewitalizacja zabytkowych parków i ogrodów, edukacja ekologiczna, zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych służących ochronie środowiska, inne zadania służące ochronie środowiska.

Warunki wsparcia: 
Pożyczka do 100 % kosztów netto przedsięwzięcia, preferencyjnie oprocentowana (standardowo na poziomie 3,5 %), brak opłat i prowizji. Każdy rodzaj inwestycji ma określone parametry szczegółowe, które należy spełnić.
Region: 
Skierowane do: 
przedsiębiorców, w tym spółdzielni pracy
Instytucja wspierająca: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Dane kontaktowe: 

Joanna Senisson
e-mail: joanna.senisson@wfos.krakow.pl
tel.: 785-855-935
Joanna Dominiak-Paradowska
e-mail: joanna.paradowska@wfos.krakow.pl
tel.: 785-855-920